NOTE: ALL OF OUR PRODUCTS ARE NOT FOR HUMAN CONSUMPTION!

BUYER USE OF PRODUCTS

Products of 3mmc.nl are for laboratory research purposes only, and are not to be used for any other purposes, including but not

limited to, in vitro diagnostic purposes, in foods, drugs, medicinal devices or cosmetics for humans or animals, for any commercial

purposes or the production of illicit drugs. Also all products are not intended by their manufacturer for human use or consumption.

The chemical, physical, and toxicological properties of these chemicals have not been fully investigated and are not guaranteed.

Buyer acknowledges that the products have not been tested by 3mmc.nl for safety and efficacy in food, drug, medical device,

cosmetic, commercial or any other use. Buyer expressly represents and warrants to 3mmc.nl that Buyer will properly test, use,

manufacture and market any products purchased from 3mmc.nl and/or materials produced with products purchased from New

Forms in accordance with the practices of a reasonable person who is an expert in the field and in strict compliance with all

applicable laws and regulations, now and hereinafter enacted. Buyer warrants to 3mmc.nl that all terms in these Terms and

Conditions shall be abided if buyer introduces products purchased from 3mmc.nl into commerce.

Buyer further warrants to 3mmc.nl that any material produced with products from 3mmc.nl shall not be adulterated or

misbranded and shall not be materials which may not be introduced into commerce.

Buyer has the responsibility to verify the hazards and to conduct any further research necessary to learn the hazards involved in

using products purchased from 3mmc.nl. Buyer also has the duty to warn Buyer’s customers and any auxiliary personnel (such as

freight handlers, etc.) of any risks involved in using or handling the products. Buyer agrees to comply with instructions, if any,

furnished by 3mmc.nl relating to the use of the products and not misuse the products in any manner. If the products purchased

from 3mmc.nl are to be repackaged, relabeled or used as starting material or components of other products, Buyer will verify

3mmc.nl ’s assay of the products. No products purchased from 3mmc.nl shall, unless otherwise stated, be considered to be

foods, drugs, medical devices or cosmetics.

Furthermore, any customer of 3mmc.nl declares to take full responsibility for any purchases (made now and in the future) of any

product or service from 3mmc.nl.

INTERNATIONAL USE

3mmc.nl makes no claims that the products offered may be lawfully purchased outside of the Netherlands. Purchasing the offered

products may not be legal by certain persons or in certain countries. If you purchase the offered products from outside of the

Netherlands, you do so at your own risk and are responsible for compliance with the laws of your jurisdiction. These Terms and

Conditions are governed by the internal substantive laws of the Netherlands, without respect to its conflict of laws principles.

Jurisdiction for any claims arising under this agreement shall lie exclusively with the courts within the Netherlands. If any provision

of these Terms and Conditions is found to be invalid by any court having competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall

not affect the validity of the remaining provisions of these Terms and Conditions, which shall remain in full force and effect. No

waiver of any term of these Terms and Conditions shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term.

3mmc.nl does not ship to the USA and buyer expressly warrants to 3mmc.nl that Buyer will not ship any products or supplies

purchased from 3mmc.nl to the USA. 3mmc.nl reserves the right, in its sole discretion, to terminate your access to 3mmc.nl

products and services if Buyer is found to disregard these terms and 3mmc.nl shall not be held liable for any legal conflicts or

damages arising from the consequences of such neglect.

WEBSITE

As a condition of your use of the 3mmc.nl Web Site, you warrant to 3mmc.nl that you will not use the 3mmc.nl Web Site for

any purpose that is unlawful or prohibited by these terms, conditions, and notices. You may not use the 3mmc.nl Web Site in any

manner which could damage, disable, overburden, or impair the 3mmc.nl Web Site or interfere with any other party’s use and

enjoyment of the 3mmc.nl Web Site. You may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means

not intentionally made available or provided for through the 3mmc.nl Web Site. 3mmc.nl reserves the right, in its sole

discretion, to terminate your access to the 3mmc.nl Web Site and the related services or any portion thereof at any time, without

notice.

3mmc.nl

User agrees not to use the name of 3mmc.nl or its logo for any promotional or commercial purpose or any other purpose without

the prior written consent of 3mmc.nl.

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 3MMC en op iedere tussen 3MMC- en consument tot stand gekomen overeenkomst.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 3MMC. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

3MMC behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 3MMC erkend.

1.4 3MMC garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal 3MMC bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.

Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van 3MMC zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 3MMC geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3 Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21{769f5cdd1350a580a0d96713f577b65ed904ba98ab7fc3a0fe7dbe9c475088d8} BTW.

4 Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Vanwege de aard van onze producten kunnen we geen retouren accepteren!
Alle bestellingen zijn definitief!

(Because of the nature of our products we can not accept returns !
All orders are final !)

Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

•Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

•diensten overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest

zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

•goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepings-termijn kunnen voordoen.

•goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

•producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

•verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

•verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

•voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

5 Gegevensbeheer /  privacy

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij 3MMC, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 3MMC. 3MMC houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 3MMC respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 3MMC maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6 Garantie / klachten en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden

op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan 3MMC) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan 3MMC.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering

van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door 3MMC gegrond worden bevonden, zal 3MMC de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen.

Eventuele aansprakelijkheid van 3MMC bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van 3MMC) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 3MMC gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van 3MMC voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Aanvulling- Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.com), deze zal gratis bemiddelen.
 • Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

6.6 3MMC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens 3MMC in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 3MMC en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7 Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt 3MMC zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden 3MMC slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van 3MMC gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 3MMC kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8 Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen 3MMC en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door 3MMC op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 3MMC behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9 Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van 3MMC gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10 Overmacht

10.1 3MMC is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 3MMC alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 3MMC behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 3MMC gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien 3MMC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11 Aansprakelijkheid

11.1 3MMC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door 3MMC aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij 3MMC zolang de afnemer de vorderingen van 3MMC uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van 3MMC wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door 3MMC geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 3MMC of een door 3MMC aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 3MMC haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 3MMC zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan 3MMC.

13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 3MMC en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Deventer kennis, tenzij 3MMC er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

verder:

 • Afkoelingsperiode
 • Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
 • Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 • Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@3mmc.nl
 • Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Verkeerd geleverd product:

 • Mocht het voorkomen dat wij een ander product toesturen dan dat u besteld heeft dan kunt u deze kosteloos terug sturen.
 • De verzendkosten die u maakt zullen wij terug storten.

Afhandeling:

 • Nadat wij het product hebben ontvangen zullen wij het product controleren.
 • U ontvangt indien u in aanmerking komt uw aankoop bedrag en eventueel gemaakte verzendkosten bij een verkeerd ontvangen product terug gestort op uw rekening.
 • Contact opnemen kan via het contact formulier op deze pagina: Neem contact op
 • Klachten
 • Ondanks dat wij ons uiterste best doen om een goed product tegen een mooie prijs aan te bieden, kan het altijd voorkomen dat u een klacht heeft ten opzichte van onze service.
 • Wij willen u dan ook vragen, dat als u een klacht heeft, dit bij ons kenbaar te maken via ons contact formulier op deze pagina. Wij gaan er vanuit dat elke klacht een reden is tot verbetering van onze service en dus ook opgelost kan worden.
 • Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

We hopen u met tevredenheid van dienst te kunnen zijn.

NOTE: ALL OF OUR PRODUCTS ARE NOT FOR HUMAN CONSUMPTION!MMC